KIK HORIZON BARU

1.0 PENGENALAN

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) merupakan mekanisme pengurusan yang berkesan untuk membina modal insan dalam Perkhidmatan Awam yang berketerampilan tinggi bagi merealisasikan aspirasi Kerajaan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan agensi-agensi Kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatankepada rakyat. Di samping itu, KIK juga mempunyai prinsip asas yang mengiktiraf pekerja sebagai sumber paling bernilai dalam organisasi dan menyediakan forum kepada mereka untuk melibatkan diri dalam proses membuat keputusan dan seterusnya melaksanakan tindakan yang diputuskan secara berpasukan.

 


Evolusi KIK bermula dengan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK), KIK dan KIK Horizon Baharu (HB) seperti mana rajah di bawah;

Definisi Kreativiti


Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. Ia melibatkan:

 

 


Objektif KIK


Objektif KIK adalah untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja khususnya dalam sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan melalui:

 


Faedah Kepada Organisasi


2.0 LATAR BELAKANG KIK

Kerangka pembudayaan dan pemerkasaan inovasi dalam sektor awam dengan KIKHB boleh dibahagi kepada tiga bahagian seperti dalam rajah di bawah;

 

3.0 FASA 1 : PENGHASILAN PROJEK

Bidang inovasi dalam KIK, kategori inovasi dan tahap keberhasilan boleh dicapai sepertimana di dalam rajah di bawah;

A.   Bidang Inovasi Dalam KIK (INOVASI SOSIAL)


 

Ciri-ciri inovasi sosial:

Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi.


Inovasi Penyampaian Perkhidmatan

 


Ciri-ciri inovasi sosial (Penyampaian Perkhidmatan):

4.0 FASA 2 : PENGIKTIRAFAN

5.0 FASA 3 : PENGEMBANGAN PROJEK