PENYELIDIKAN

1.0 PENGENALAN

Penyelidikan adalah kerja kreatif dan sistematik yang dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pelbagai bidang termasuk pengetahuan tentang benda hidup, benda bukan hidup mahupun persekitaran. Menurut Tuckman (1999), penyelidikan adalah kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan, Kelinger (1964) pula mendefinisikan penyelidikan sebagai penyiasatan berbentuk sistematik, terkawal, bercorak empirikal dan kritikal mengenai perhubungan dalam kalangan fenomena manakala Ahmad Mahdzan (1992) menyatakan penyelidikan sebagai usaha-usaha mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berkenaan sesuatu permasalahan. Secara ringkasnya, penyelidikan ialah satu proses yang sistematik untuk memberi jawapan kepada sesuatu persoalan. Penggunaan pengetahuan ini seterusnya boleh digunakan untuk merangka aplikasi baru.

 


Bagi memastikan penyelidikan ini dijalankan secara sistematik, langkah-langkah berikut perlu dipenuhi :


 


Melalui penyelidikan, fakta, dan teori boleh diwujudkan, pengesahan fakta boleh dilakukan, masalah boleh diselesaikan seterusnya projek masa lalu dalam lapangan boleh diperluaskan. Hasil penyelidikan boleh berbentuk dokumentasi, penemuan, interpretasi ; dan penyelidikan dan pembangunan (R&D) untuk kemajuan pengetahuan manusia.

1.2 JENIS-JENIS PENYELIDIKAN

Jadual 1.0 menunjukkan jenis-jenis penyelidikan dan ringkasan definisi bagi setiap penyelidikan tersebut.

1.3 PROSES PENYELIDIKAN

Penyelidikan adalah suatu prosedur yang dijalankan secara tersusun dan bersistematik, yang digunakan oleh para penyelidik untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Proses penyelidikan itu perlu melalui fasa yang berikut :


2.0 STRUKTUR LAPORAN PENYELIDIKAN

Jadual 1.1 menunjukkan struktur laporan penyelidikan yang perlu dihasilkan oleh penyelidik untuk memaparkan bahawa penyelidikan telah dijalankan secara bersistematik dan lengkap 

3.0 PELAKSANAAN AKTIVITI PENYELIDIKAN

Budaya penyelidikan di Politeknik Merlimau perlu melalui proses pelaksanaan yang berikut. Ia mempunyai 3 peringkat pelaksanaan iaitu :


 


Setelah melalui kesemua proses penyelidikan ini, terdapat 2 output yang boleh diperolehi oleh penyelidik iaitu :Rajah 1.0 menunjukkan proses pelaksanaan aktiviti penyelidikan yang dijalankan di Politeknik Merlimau.