PROSEDUR PENYELIDIKAN

PROSEDUR MENJALANKAN PENYELIDIKAN DI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

Surat edaran KPT.JPP.PPPP 700-1 Jld 30 (15) bertarikh 28 April 2021

1.0   Tujuan


Prosedur ini bertujuan memberi panduan kepada pengkaji berkenaan proses memohon kelulusan bagi menjalankan penyelidikan di Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Semua proses wajib dipatuhi oleh semua pengkaji sebelum menjalankan sebarang penyelidikan.

 


2.0   Skop 


Prosedur ini melibatkan 5 kategori pengkaji (rujuk carta alir di bawah) :

 


3.0  Terma 


Penyelidikan yang ingin dijalankan tertakluk kepada prosedur kelulusan yang telah ditetapkan. Sebarang ketidakpatuhan dianggap telah menyalahi etika penyelidikan.

CARTA ALIR (MENGIKUT KATEGORI PENGKAJI)