INOVASI

1.0 PENGENALAN

Perkataan inovasi berasal dari perkataan Latin iaitu innovation yang bermaksud pembaharuan dan perubahan. Inovasi merupakan kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Inovasi adalah proses menghasilkan sesuatu produk yang mempraktikan idea kreatif. Inovasi bertujuan menambah nilai kepada idea yang dihasilkan dan sekiranya idea yang dihasilkan tidak melalui proses inovasi, maka ianya adalah idea semata-mata (Yayasan Inovasi Malaysia, 2010). Inovasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk pengenalan teknologi baharu, perubahan dalam sistem penyampaian dan perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti. Jika dilihat masa kini bidang pendidikan juga menimbulkan inovasi baru dari segi strategi pengajaran dan pembelajaran, perkembangan teknologi pengajaran, perkembangan persekitaran pembelajaran, reka bentuk sumber dan penaksiran pembelajaran ( Noriati et all, 2010).


 

Sebuah idea atau teori hanya boleh digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika : 

Maka disimpulkan bahawa inovasi adalah penghasilan baru, proses penyusunan semula, menggunakan unsur sedia ada dan penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai.

1.2 Terminologi

Jadual 1.1 menunjukkan terminologi yang biasa digunakan dalam aktiviti inovasi. 

1.3 Jenis-jenis Inovasi

Jadual 1.2 menunjukkan jenis-jenis inovasi dan ringkasan definisi bagi setiap inovasi tersebut. 

1.4 Proses Inovasi

Proses inovasi merupakan satu aktiviti bermula dari satu idea kepada usaha yang mempunyai nilai komersial berdasarkan : 

Dalam budaya inovasi di Politeknik Merlimau, proses inovasi perlu melalui fasa yang berikut :


1.5 Pelaksanaan Inovasi

Rajah 1 menunjukkan proses pelaksanaan aktiviti inovasi yang dijalankan di Politeknik Merlimau. Proses pelaksanaan aktiviti inovasi ini mempunyai 2 peringkat iaitu