Aktiviti Penyelidikan

Penyelidikan bermaksud proses kerja yang dijalankan secara sistematik, terkawal dan empirikal yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan merangka aplikasi baru. Penyelidikan termasuk :

(1) Kajian berbentuk ekperimental
(2) Kajian berbentuk tinjauan
(3) Kertas kerja konsep
(4) Pembangunan prototaip

Oleh yang demikian, pegawai yang ingin menyertai sebarang Pembentangan Akademik (Seminar/ Konvensyen / Simposium), Penerbitan Kertas Penyelidikan (Jurnal/Book Chapter / Digest) dan menyertai mana-mana Pertandingan Inovasi perlu membuat pendaftaran bagi tujuan pengesahan aktiviti penyelidikan tersebut.  Rujuk Tatacara Pelaksanaan Aktiviti Penyelidikan seperti berikut :