PERKAYA INOVASI

HARI INOVASI JABATAN

Inovasi dan penyelidikan memainkan peranan penting dalam perkembangan dan pembangunan pendidikan sesebuah negara. Ini kerana, ia merupakan satu idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi dan penyelidikan juga, merupakan konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan produktiviti bagi sesebuah organisasi. Jika ditinjau dalam sistem pendidikan di Malaysia terdapat banyak inovasi dan penyelidikan yang telah disebarkan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tertentu. Namun sejauh manakah peranan inovasi dan penyelidikan tersebut boleh mempengaruhi sistem pendidikan negara kita. 

        Di samping itu, program ini mampu menampilkan personaliti pelajar dalam mewujudkan elemen kompetensi keusahawanan dalam diri mereka. Program ini juga membantu para pelajar membina jati diri serta ketahanan mental dan emosi terhadap cabaran masa hadapan.  Pendekatan seperti ini secara tidak langsung membantu menghasilkan pelajar yang memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan oleh industri. 

OBJEKTIF PROGRAM

PERKAYA INOVASI

PERKAYA adalah satu platform penghasilan projek akhir merupakan syarat bagi melayakkan pelajar layak di anugerahkan diploma di Politeknik. Setiap pelajar semester akhir bagi setiap program dikehendaki membuat dan membentangkan projek akhir masing-masing secara berkumpulan atau berseorangan di bawah seliaan pensyarah yang dilantik. Peringkat awal tapisan kualiti hasil produk dibuat di jabatan masing-masing dimana hari inovasi jabatan induk diadakan . Panel yang dilantik adalah merujuk kepada bidang di jabatan masing-masing. Hasil daripada penilaian tersebut, 12 penyertaan bagi setiap jabatan induk  yang berkualiti dan berjaya meraih anugerah emas adalah layak dipertandingkan ke peringkat Politeknik Merlimau. Jumlah keseluruhan produk dan penyelidikan yang akan di pertandingkan adalah sebanyak 60 penyertaan.

OBJEKTIF PROGRAM

KATEGORI PERTANDINGAN